Privacy verklaring stichting Drink the Sea Foundation

Stichting Drink the Sea Foundation, hierna verder te noemen “DSF”, heeft als doel het leveren van schoon drinkwater en elektriciteit aan mensen in nood overal ter wereld. Voor dit doel zamelt DSF geld in.
 
DSF verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In deze privacy verklaring leest u waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en krijgt u overige informatie die voor u van belang kan zijn in dit verband. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten van DSF, inclusief onze website. 
 
Algemeen 
De bescherming van de privacy van onze (oud)donateurs, vrijwilligers, leveranciers en medewerkers vinden wij belangrijk en daarom gaan wij zorgvuldig om met deze gegevens. Voor een goede uitoefening van onze doelstelling is het van belang om een aantal gegevens, waaronder persoonsgegevens, vast te leggen. We gebruiken deze onder andere om toezeggingen en overeenkomsten vast te leggen en uit te voeren, en om onze donateurs optimaal van dienst te zijn. We verwerken niet meer gegevens dan absoluut noodzakelijk is en gaan er strikt vertrouwelijk mee om. DSF behandelt en beveiligt persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en verwerkt deze volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV). 
 
Voor welke doeleinden verwerkt DSF uw persoonsgegevens? 
Wij verwerken persoonsgegevens om diverse diensten en taken goed te kunnen uitvoeren. Dit gebeurt op basis van toestemming, overeenkomst, wettelijke plicht of vanwege het gerechtvaardigd belang. Hierbij gaat het om de onderstaande activiteiten: 
– Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met donateurs;
– Het verwerken en administreren van donaties, giften en toezeggingen;
– Het promoten van de stichting;
– Het bevragen van donateurs en het doen van onderzoek in dit verband;
– Het voldoen aan de wettelijke verplichting tot registratie;
– Informeren van de buitenwacht over onze activiteiten en de resultaten van projecten, programma’s en geleverde hulp;
– Het verzamelen van informatie voor beleidsdoeleinden.
 
Welke persoonsgegevens verzamelt DSF?
Wij registreren de volgende gegevens: 
– NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
– Geslacht;
– Geboortedatum; 
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Bankrekeningnummer (IBAN).
 
Hoe zorgt DSF voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens? 
1. DSF neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens en DSF deelt persoonsgegevens alleen met derden overeenkomstig de bepalingen in dit privacy statement; 
2. In opdracht van DSF kunnen zakelijke dienstverleners bepaalde activiteiten voor de stichting verzorgen. Wij maken afspraken met deze partijen om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten verwerkersovereenkomsten. 
3. Als u niet wilt dat wij gegevens verstrekken aan bepaalde ontvangers of als u wilt dat wij u niet meer benaderen, dan kunt u dat bij ons kenbaar maken. Als wij u een nieuwsbrief sturen, dan heeft u in elke nieuwsbrief de mogelijkheid om u af te melden middels de afmeldlink onderaan. Voor afmelding van onze overige diensten kunt u altijd contact met ons opnemen, telefonisch, schriftelijk of via E-mail. 
4. Tenzij dit in het privacy statement wordt genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden, behalve als u daar zelf expliciet toestemming voor heeft gegeven. 
5. DSF verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een  wettelijke verplichting. 
6. Uw persoonsgegevens worden bewaard in overeenstemming met de AVG en niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens zijn verzameld. 
 
Hoe kunt u uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen? 
U kunt een inzage of correctieverzoek richten aan DSF. Geef daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen. Dit is echter slechts mogelijk voor zover de wettelijke verplichtingen dat toelaten; dat geldt met name voor de wettelijk bepaalde bewaartermijnen.
 
Houdt er rekening mee dat het nodig kan zijn uw identiteit te controleren met behulp van een kopie van een legitimatiebewijs. Het is van belang dat u bij het verstrekken van een legitimatiebewijs het BSN, documentidentificatienummer en de Machine-Readable Zonen (mrz) zwart of anderszins onleesbaar maakt.
 
Stuur uw verzoek voor inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens naar: 
Stichting Drink the Sea Foundation, info@drinkthesea.org
 
U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van deze autoriteit vindt u ook uitgebreide informatie over de AVG en alles wat te maken heeft met persoonsgegevens. 
 
Stichting Drink the Sea Foundation onderhoudt de volgende website: www.drinkthesea.org 
 
Onze website gebruikt een beveiligd protocol voor gegevens uitwisseling, herkenbaar aan https:// waarmee het adres van onze webpagina begint. De persoonsgegevens die u verstrekt via onze webformulieren kunnen daardoor niet leesbaar onderschept worden door anderen. 
 
Links
Op onze website kunnen links staan die niet bij DSF horen. We kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop deze externe partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u bij vragen of twijfel het privacy beleid van die partijen te raadplegen. 
 
Overige bepalingen
Alle medewerkers/bestuurders van DSF die toegang hebben tot persoonsgegevens, hebben een geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor externe medewerkers die namens ons werken. Op de handhaving hiervan wordt strikt toegezien, omdat u te allen tijde moet kunnen rekenen op vertrouwelijke behandeling van uw gegevens. De geheimhoudingsplicht geldt niet als wettelijke voorschriften anders bepalen. 
We zijn verplicht ieder datalek te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij houden ons aan die meldplicht. Betrokkenen worden geïnformeerd als dat in het kader van deze meldplicht aan de orde is. 
 
DSF kan deze privacyverklaring wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. We adviseren u daarom, wanneer het voor u van belang is, deze privacyverklaring en de datering ervan regelmatig te controleren. 
Deze verklaring is het laatst gewijzigd op 19 mei 2019. 
 
Contact
Heeft u nog vragen of opmerkingen over het gebruik van persoonlijke gegevens door Stichting Drink the Sea Foundation stuur dan een e-mail naar info@drinkthesea.org onder vermelding van privacy statement. Of neem contact met ons op door te bellen naar +31 (0)6 30 81 93 66:
 
Ma-Do 08:30-21:00 uur

Vr 08:30-18:00 uur

Za 10:00-16:00 uur
 
 
 
Versie 19 mei 2019